Melting presence

The project uses mono-frequency laser light aimed at an ice cube. The surface of the cube melts and this process is visible in the huge refractions of light on the surrounding surfaces. The movement is slow and visually fascinating. The whole process is analog, although it strongly resembles digital generic fractal patterns. In the present tense, the viewer can experience the melting of the ice, which takes place seemingly only somewhere at the poles.
_____

Projekt používa monofrekvenčné laserové svetlo namierené na kocku ľadu. Povrch kocky sa topý a tento proces je viditeľný v obrovských refrakciách svela na okolitých plochách. Pohyb je pomalý a na pohľad fascinujúci. Celý proces je analógový aj keď výrazne pripomína digitálne generické fraktálne obrazce. Divák môže v prítomnom čase zažiť topenie ľadu, ktoré prebieha zdanlivo len niekde na póloch.